Algemene Voorwaarden 'Je Beweegreden'

1 Definities

1.1. Opdrachtnemer: ‘Je Beweegreden’, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68378157.

1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend of werkzaamheden worden uitgevoerd en die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tenzij nadrukkelijk is aangegeven dat Klant een Consument is, dus een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.3. Overeenkomst: de tussen ‘Je Beweegreden’ en Klant gesloten overeenkomst.

1.4. Partijen: ‘Je Beweegreden’ en Klant.

1.5. Traject: Het geheel aan activiteiten en begeleiding zoals dat is aangeboden door ‘Je Beweegreden’ en is vastgelegd in de Overeenkomst.

1.6. Training: Dit betreft onder andere, maar niet uitsluitend, trainingsbijeenkomsten, workshops en voorlichtingsbijeenkomsten. Dit betreft ook één van de bijeenkomsten die past in en onderdeel is van het overeengekomen Programma.

1.7. Overal waar in de tekst de mannelijke vorm is gebruikt, wordt ook de vrouwelijke of genderneutrale vorm bedoeld.

2 Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen ‘Je Beweegreden’ en Klant waarop ‘Je Beweegreden’ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van door ‘Je Beweegreden’ in het kader van een opdracht ingeschakelde derden.

2.3. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant of een door hem ingeschakelde derde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen in stand. Klant en ‘Je Beweegreden’ zullen in dat geval in overleg treden teneinde (een) nieuw(e) bepaling(en) ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen.

2.5. Indien ‘Je Beweegreden’ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ‘Je Beweegreden’ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3 Offertes, aanbiedingen en prijzen

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van ‘Je Beweegreden’ zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Klant is ontvangen. Klant staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aan ‘Je Beweegreden’ heeft verstrekt.

3.3. ‘Je Beweegreden’ kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

3.5. ‘Je Beweegreden’ is, voor Klant die handelt in het kader van beroep of bedrijf, gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging voortvloeit uit een verplichting via de wet of regelgeving. ‘Je Beweegreden’ is daarnaast, gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging haar oorzaak vindt in kostprijsbepalende factoren die bij aanvang van de Overeenkomst niet te voorzien waren.

3.6. ‘Je Beweegreden’ is voor een Consument gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging voortvloeit uit een verplichting via de wet of regelgeving. Andere prijsverhogingen die zijn ontstaan na het tot stand komen van de Overeenkomst, doch voor het einde van het Programma, mogen ook aan Klant worden doorberekend, maar indien dit gebeurd binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst heeft Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden. Reeds uitgevoerde werkzaamheden zullen tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief worden afgerekend. ‘Je Beweegreden’ heeft het recht de werkzaamheden op te schorten totdat Klant heeft aangegeven met de prijsverhoging akkoord te gaan. Ontbinding op deze wijze geeft geen der Partijen het recht op schadevergoeding.

3.7. ‘Je Beweegreden’ behoudt zich het intellectuele eigendom voor van alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen.

3.8. Een samengestelde prijsopgave verplicht ‘Je Beweegreden’ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4 Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand door aanmelding voor het aanbod. Dit is anders indien ‘Je Beweegreden’ uit de informatie uit de verkenningssessie of naar aanleiding van andere aangeleverde informatie concludeert dat er zodanige beperkingen aan de zijde van Klant zijn dat het niet verantwoord is een Overeenkomst tot stand te laten komen. De bevoegdheid tot die conclusie is aan ‘Je Beweegreden’ voorbehouden.

4.2. De Overeenkomst is voor Klant strikt persoonlijk tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de Overeenkomst blijkt dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

4.4. Een voor bepaalde tijd gesloten Overeenkomst kan door een Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet tussentijds worden opgezegd, tenzij voortzetting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

4.5. Een voor bepaalde tijd gesloten Overeenkomst heeft, voor een Consument een duur van vijf maanden. Klant kan deze overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Deze opzegging geschiedt in overleg met ‘Je Beweegreden’. Verlenging vindt enkel plaats in overleg tussen ‘Je Beweegreden’ en Klant. 

4.6. ‘Je Beweegreden’ neemt met de Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft geen garantie over de resultaten van de opdracht. Klant is zich er van bewust dat ‘Je Beweegreden’ geen sportschool is. Hij is zich er tevens van bewust dat een Programma een combinatie van training en gespreksvoering en/of Behandeling bevat.

4.7. ‘Je Beweegreden’ is niet gerechtigd een derde in te schakelen voor het uitvoeren van de opdracht. 

4.8. Indien ‘Je Beweegreden’ een afspraak niet kan nakomen of een deel van een Programma niet kan laten doorgaan zal Klant in de gelegenheid worden gesteld de afspraak of het deel van het Programma op een ander tijdstip in te halen.

4.9. Indien Klant een afspraak afzegt of een deel van een Programma niet kan volgen zal Klant eenmalig in de gelegenheid worden gesteld de afspraak binnen één week op een ander tijdstip in te halen.

4.10. Klant zal wijzigingen in zijn post- en emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk aan ‘Je Beweegreden’ mededelen. ‘Je Beweegreden’ mag het door Klant opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat aan hem een nieuw adres is medegedeeld.

4.11. Indien door ‘Je Beweegreden’ in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door ‘Je Beweegreden’ in redelijkheid gewenst faciliteiten.

5 Opzegging

5.1 Partijen kunnen, indien Klant een Consument is, met inachtneming van hetgeen is bepaald ten aanzien van Overeenkomsten voor bepaalde tijd, de Overeenkomst tussentijds beëindigen met een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

5.2. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien de Consument een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van het Programma.

5.3. Tussentijdse opzegging door Klant is, in overleg met ‘Je Beweegreden’, mogelijk indien het voor Klant als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte daadwerkelijk onmogelijk is geworden om gedurende de rest van het traject gebruik te maken van het Programma. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.

5.4. Bij een opzegging als bedoeld in voorgaande leden van dit artikel is ‘Je Beweegreden’ gerechtigd om de bijdrage over de verstreken periode te herberekenen en de reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.

5.5. ‘Je Beweegreden’ heeft bij voortijdige beëindiging en indien de reden voor de opzegging niet aan haar is toe te rekenen, recht op compensatie.

5.6. De opzegtermijn geldt niet indien er sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf van één van Partijen.

6 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst

6.1. De Overeenkomst kan direct door ‘Je Beweegreden’ worden ontbonden of opgeschort indien:

6.1.1. Klant zijn verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt of als ‘Je Beweegreden’ goede gronden heeft te vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

6.1.2. Er aan de zijde van Klant sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf.

6.2. ‘Je Beweegreden’ kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien Klant niet alle noodzakelijk informatie die nodig is voor een correcte uitvoering tijdig en naar waarheid aan ‘Je Beweegreden’ verstrekt. Dit geldt met name, maar niet uitsluitend, de verplichting van Klant om ‘Je Beweegreden’ op de hoogte te houden van eventuele (bv. medische) belemmeringen die een goede afronding van het Programma in de weg kunnen staan of de veiligheid van Klant in gevaar kunnen brengen. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn voor rekening van de Klant. Aanspraak op restitutie is niet mogelijk.

6.3. ‘Je Beweegreden’ kan de overeenkomst ontbinden indien nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden of als ongewijzigde instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

6.4. Extra kosten die voortvloeien uit niet-medewerking van Klant komen voor diens rekening.

6.5. Indien ‘Je Beweegreden’ overgaat tot opschorting of ontbinding zijn de vorderingen van ‘Je Beweegreden’ direct opeisbaar.

6.6. ‘Je Beweegreden’ is niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die door een opschorting of ontbinding zou ontstaan.

6.7. Indien ontbinding of opschorting aan Klant is toe te rekenen, dan is deze verplicht eventuele directe en indirecte schade van ‘Je Beweegreden’ aan hem te vergoeden.

7 Annulering en vervanging

7.1. Een afspraak voor een Training is bindend. Bij (schriftelijke) annulering van een Training binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak worden de kosten in rekening gebracht.

7.2. De Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan in plaats van een voor een Programma aangemelde deelnemer een ander aan het Programma laten deelnemen, indien de vervanging aan ‘Je Beweegreden’ wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de dienstverlening en voor zover ‘Je Beweegreden’ kan instemmen met de deelname van de door de Klant voorgestelde deelnemer. Eventuele hiermee samenhangende meerkosten zijn voor rekening van de Klant.

8 Eigendomsvoorbehoud

Alle door ‘Je Beweegreden’ geleverde zaken blijven eigendom van ‘Je Beweegreden’ totdat Klant aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ‘Je Beweegreden’ heeft voldaan. Zaken waarbij het eigendom nog niet is overgegaan mogen niet worden verkocht, verpand of op andere wijze bezwaard

9 Klachten, herroeping, vervaltermijnen

9.1. Klant dient binnen 8 dagen nadat hij een gebrek in de geleverde prestatie heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te reclameren bij ‘Je Beweegreden’. Bij niet-tijdige reclame vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op het gebrek. Voor een Consument is genoemde termijn twee maanden, danwel binnen bekwame tijd.

9.2. Klant dient ‘Je Beweegreden’ in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.

9.3. Bij ongegrondheid van een klacht komen de door ‘Je Beweegreden’ gemaakte kosten voor rekening van Klant.

9.4. Een (vermoeden van) recht van herroeping geeft geen recht om een betalingsverplichting op te schorten.

9.5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Klant, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, jegens ‘Je Beweegreden’ één jaar.

10 Betaling en incasso

10.1. Betaling geschiedt maandelijks per factuur conform afgesproken termijn.

10.2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Zodra de Klant in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van ‘Je Beweegreden’ op de Klant onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. ‘Je Beweegreden’ is in dat geval bevoegd om zijn verplichtingen uit hoofde van enige met de Klant gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

10.3. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente.

10.4. Klant is nimmer gerechtigd tot opschorting en/of verrekening.

10.5. Indien Klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. In geval de Klant in verzuim is met de betaling van de door ‘Je Beweegreden’ aan de Klant gefactureerde bedragen dan is de Klant aan ‘Je Beweegreden’ (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. ‘Je Beweegreden’ maakt in dat geval in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur. 

11 Aansprakelijkheid en Overmacht

11.1. ‘Je Beweegreden’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat ‘Je Beweegreden’ is uitgegaan van door of namens Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.2. ‘Je Beweegreden’ is nimmer aansprakelijk voor schade van of toegebracht door Klant die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van Klant als deze gebruik maakt van het Programma, terwijl hij had moeten beseffen dat dit gezien zijn lichamelijk conditie onverantwoord was.

11.3. De Klant is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het door of via ‘Je Beweegreden’ ter beschikking gestelde materiaal of accommodatie.

11.4. ‘Je Beweegreden’ zal zich afdoende verzekeren tegen ondernemersrisico’s. Indien ‘Je Beweegreden’ aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, danwel voor het verzekerde bedrag vermeerderd met het eigen risico, voor zover geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ‘Je Beweegreden’.

11.5. ‘Je Beweegreden’ is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen in trainingsruimtes voor zover ‘Je Beweegreden’ maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.

11.6. ‘Je Beweegreden’ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. ‘Je Beweegreden’ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.7. ‘Je Beweegreden’ kan gedurende de periode dat aan de zijde van ‘Je Beweegreden’ sprake is van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.8. Voor zover ‘Je Beweegreden’ ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is ‘Je Beweegreden’ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen.

12 Vrijwaring derden

12.1. De Klant vrijwaart ‘Je Beweegreden’ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ‘Je Beweegreden’ toerekenbaar is.

12.2. Indien ‘Je Beweegreden’ uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden ‘Je Beweegreden’ zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ‘Je Beweegreden’, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ‘Je Beweegreden’ en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

13 Geschillen en toepasselijk recht

13.1. Op elke overeenkomst tussen ‘Je Beweegreden’ en Klant is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd. 

13.2. Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van ‘Je Beweegreden’, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. ‘Je Beweegreden’ blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de vestigings- of woonplaats van de Klant.